...

جلسه كانونهاى استان فارس دررابطه بررسى وتوجيح اساسنامه جديد