...

نشست اعضای کمیته تدوین اساسنامه تیپ جدید کانون های کارگران بازنشسته و مستمری بگیران