...

مراسم بدرقه کاروان سیاحتی زیارتی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به بارگاه ملکوتی ام