...

مهندس قلی شادبخش رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور شد

10 / 10
از 1 کاربر

 

در انتخابات داخلی هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی کشور برای تعیین سِمت اعضاء هیئت رئیسه به ترتیب آقایان ،
قلی شادبخش به عنوان رییس،
نصرالله دریابیگی نایب رییس،
علیرضا امیری خزانه‌دار،
محمد اسدی دبیرکانونعالی
و جواداکبری منشی هیات مدیره، انتخاب شدند.


شایان ذکر است در دو دوره پیشین، جناب آقای علی اصغر بیات ریاست هیات مدیره این تشکل عالی را بر عهده داشتند و آقای محمد اسدی نیز در دوره قبل دبیر کانون عالی بوده استعنوان نظر :
نام شما :
شماره موبایل :