...

اطلاعیه کانون کارگران بازنشسته استان کرمانشاه

10 / 10
از 1 کاربر

 

 

من لم یشکرالمخلوق-لم یشکرالخالق

اطلاعیھ مھم کانون بازنشستگان کارگری استان کرمانشاه

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت تمامی ھمکاران عزیز اعم از بازنشسته و مستمری بگیر و از کار افتاده. ھمانطور که استحضار دارید بیش از  ١٢سال است که بازنشستگان تامین اجتماعی به دنبال مسئله ھمسان سازی حقوق خود بوده و این پیگیریھا از  ١٠سال پیش ھمزمان با تشکیل کانون عالی بازنشستگان کارگری کشور شدت بیشتری گرفت. اھم خواسته ھای شما عزیزان اجرای دقیق ماده  ٩۶و  ١١١بوده کھ سالیان سال بود به صورت کامل اجرا نشده بود. بحمدالله با پیگیریھای متعدد و جلسات مختلف کانونھای بازنشستگی و گروه ھای مجازی دلسوز با مسئولین ارشد نظام از جمله ریاست محترم جمھوری، ریاست محترم قوه مقننه و جلسات بسیار طاقت فرسا با نمایندگان محترم مجلس، کمیسیون تلفیق و معاون رئیس جمھور و ریاست سازمان برنامه و بودجه که خود شاھد این ھمه فداکاری عزیزان بوده ام و ھرکاری صورت گرفته و پیگیری که انجام شده وظیفه می دانم و منتی بر سر کسی ندارم، اما نتیجه این اقدامات اجرای متناسب سازی در دو مرحله سال  ٩٩و ١۴٠٠بوده که با اعمال افزایش سنواتی رضایت نسبی عزیزان بازنشسته را فراھم آورده و این دست آورد شاید در طول  ۴٠سال گذشته سابقه نداشته است و البته پیگیری حق مناطق جنگی و پیگیری دائمی شدن ھمسان سازی در دستور کار قرار گرفته و تا حصول نتیجه ادامه خواھد داشت و موضوع اصلاح ساختار سازمان و ھیئت امنا و شورای عالی کار نیز مدنظر میباشد که انشاالله با یاری خداوند بزرگ و ھمراھی شما عزیزان بتوانیم در آینده نه چندان دور نمایندهای از بازنشستگان در مراکز تصمیم گیری داشته باشیم، لذا با توجه به وضعیت جامعه و تشدید و ھمه گیری ویروس کرونا و تاکید مسئولین درجه اول استان مبنی بر عدم ھرگونه تجمع، کانون بازنشستگان کارگری استان با ھرگونه  تجمع تحت ھر عنوانی مخالف می باشیم و تأکید می گردد، عزیزان، درخواست خادم خود را مورد توجه قرار دھند. در پایان از ھمراھی بسیار خوب و صمیمانه مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان کرمانشاه جناب آقای بیوس و مسئولین اجرایی و انتظامی و امنیتی و در راس آن استاندار محترم کمال تشکر را دارم و از طرفی سپاس و تقدیر خود را از تلاش ھای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای شریعتمداری و ھمچنین مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی، جناب آقای دکتر سالاری و ریاست محترم کانون عالی و اعضای محترم ھیئت مدیره و بازرسین کانون عالی و کلیھ کانون ھای سراسر کشور اعلام می دارم.

خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار

جواد اکبری

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران کارگری استان کرمانشاه

 

عنوان نظر :
نام شما :
شماره موبایل :